ПОГЛАВЈЕ 4

МЕТОДОЛОГИИ ЗА УСПЕШНИ СНС АКТИВНОСТИ

  1. ПРЕКРШИ ГИ ПРАВИЛАТА!
ЦЕЛ Главната цел на оваа активност е да им овозможи на членовите на семејството да станат креативни преку спорт
КОРИСТ

За деца: им се нуди шанса да искусат моќ и да уживаат

За родител/старател: им се нуди можност да се откажат од ограничувањата и да уживаат во ново неформално искуство

МАТЕРИЈАЛИ/

ОПРЕМА

Спортска опрема

Простор кој одговара за спортски активности

Флипчарт / пенкала

КАКО ДА ГО НАПРАВИШ

Поделете го вашиот мешан тим во 2 групи

Проверете дали членовите на семејството се во иста група

Побарајте од нив да имаат бура на идеи во нивните групи и да смислат нови правила за спортот што го играат

Секој семеен пар од секоја група треба да излезе со едно правило

Дозволете им да ги претстават овие правила на другата група (и двете групи го прават истото)

Играјте ја играта според правилото: секоја група по ред

За да биде поголем предизвикот, можете да ги додадете сите правила на двете групи во истата игра

ДЕБРИФИНГ

Дали се чувствуваа креативни во процесот?

Дали беше забавно?

Дали во процесот бевте поддржани од членовите на вашето семејство?

Дали се чувствувавте посигурни да ги споделите своите идеи затоа што имавте член од семејството?

Дали беше лесна задача да се создаде правило во соработка со член од семејството?