Поглавје 3

Меките вештини никогаш не се премногу меки!

Како и секој нов концепт и идеја, СНС исто така е доста непознат и мистериозен. Колку повеќе го практикувате, толку повеќе ќе научите за него и ќе се почувствувате посамоуверено. Сепак пред да се занимавате со спецификациите со оваа идеја, важно е да се опремите себеси и вашите вработени со одредени вештини и капацитети кои ќе ги постават темелите за вашата еволуција и ќе обезбедат непречно, безбедно и квалитетно воведување на овие активности. Некои можеби ќе бидат доста популарни, некои помалку. Сепак, дефинитивно вреди да се истражува, да се самоевалуирате и да ги откриете областите каде можете да се подобрите!

A. Комуникација

Се разбира, тоа е прашање на толкување. Комуникацијата е широк поим и опфаќа многу аспекти од СНС. Овде ќе разговараме за двете (2) најважни видови на комуникација во рамките на СНС: