Poglavlje 1

C. Hajde da se poigramo brojevima!

I pored svih očiglednih dokaza da sport uopšte, a FFS još više, ima brojne prednosti i širok pozitivan uticaj na sve koji se njime bave, rezultati na globalnom nivou nisu ohrabrujući kako bi se očekivalo.

Zapravo, prema podacima SZO, 1 od 4 odrasle osobe u svetu ne ispunjava globalne preporučene nivoe fizičke aktivnosti. Uprkos naučnim podacima koji nas upozoravaju da ljudi koji su nedovoljno aktivni imaju 20% do 30% povećan rizik od smrti u poređenju sa ljudima koji su dovoljno aktivni, više od 80% adolescenata u svetu je nedovoljno fizički aktivno.

A šta je sa sportskim klubovima i organizacijama? Da li uključuju FFS u svoje redovne programe i ako da, koliko često se to dešava? Kakva je reakcija njihovih ciljnih grupa u ovakvim inicijativama – da li pozdravljaju i koriste takve mogućnosti ili još uvek izražavaju oklevanje ili ravnodušnost? Sa kakvim se izazovima susreću na svom putu i ​​koje još praznine treba popuniti da bi FFS postao sastavni deo njihovog rada?

U nastojanju da pružimo valjan odgovor na ova pitanja, sproveli smo „FFS istraživanje“ koje je uključivalo kvantitativnu onlajn anketu namenjenu za sportske klubove i organizacije bez iskustva ili sa ograničenim iskustvom u FFS, kao i relevantne zainteresovane strane, i kvalitativnu fazu intervjua sa predstavnicima sportskih klubova i organizacija koji su se izjasnili kao praktičari family friendly pristupa i koji imaju određeno iskustvo, a dolaze iz pet (5) zemalja širom Evrope: Španija, Belgija, Severna Makedonija, Srbija i Grčka. Prema rezultatima istraživanja, ispitanici su pokazali veliko interesovanje za organizovanje i učešće u porodičnim aktivnostima. Oko 45% njih ovo interesovanje ocenjuje najvišom ocenom na skali, dok 48% pokazuje umereno do visoko interesovanje.

Dakle prilično je očigledno da će se ideja FFS zadržati i napraviti velike promene u životima svih koji učestvuju. Hajde da vidimo kako možemo učiniti da se to dogodi!