СНС база на експерти

Сретнете ги луѓето кои прават СНС да биде ралност!

Што е СНС база на експерти

Базата на експерти и тренери во рамките на проектот „Спорт насочен кон семејството“ е тука за да ги поддржи клубовите и организациите во спроведувањето и имплементирањето неформални едукативни активности засновани на спорт, како и да овозможи размена на знаења и вештини меѓу клучните актери во полето.

Сакаш да се приклучиш?

Доколку сте спремни да придонесете за развојот, ширењето и имплементацијата на спортскиот пристап насочен кон семејството, слободно аплицирајте за членство во Базата на експерти.

Запознај ги експертите

Aleksandar Mladenovski

Aleksandra Slijepcevic

Anastasija Miloshoska

Artemis Apostolidis

Bojan Brkušanin

Branislav Stanić

Dejan Boromisa

Dejan Broz

Dimitris Mattas

Gjorgjievski Aleksandar

Ivan Tasev

Ivana Penava

Jelena Vracaric

Joan Quixal

Jonás Pons

Jovan Vasilijevic

Maria Cruz

Marija Bogićević

Marko Gjorgjevic

Nikos Chatzimochalilidis

Oliver Mladenovski

Srđan Tomić

Toni Bogdanovski

Tsouvalas Kostas

Zoran Velkovski