За нас

Дознајте повеќе за проектот!

Цел на проектот

Оваа платформа е развиена во рамките на проектот поддржан од ЕУ “ Спорт насочен кон семејството„ кој има за цел да создаде одржлив екосистем за развој и раст на спортови насочени кон семејството, со фокус на подобрување на здравјето на децата и нивна социјална вклученост/инклузија.

СНС поврзува генерации

Една од целите на проектот е да овозможи креирање активности и методологии засновани на спорт, кои ќе обезбедат интергенерациски дијалог меѓу членовите на семејството и нивно активно учество во спортот.

СНС промовира активен и здрав начин на живот

Спортот игра една од клучните улоги во правилниот развој на децата, но и во одржувањето на менталното и физичкото здравје на возрасните.

СНС ги развива капацитети на спортските клубови

Нашите иновативни СНС прирачник и СНС Амблем се дизајнирани да им овозможат на спортските клубови да воведат спортски пристап насочен кон семејството во нивната секојдневна работа и да ги направат своите активности да бидат повеќе вклучувачки за сите, попривлечни, и инклузивни.

Важноста на СНС

Спорт насочен кон семејството е клучен за обезбедување на правилен физички и ментален развој на децата бидејќи помага да се изградат нивните вештини за комуникација, тимска работа и решавање на проблеми. Спортот исто така игра важна општествена улога, особено во семејната средина, обезбедувајќи размена на знаење, меѓугенерациски дијалог и зајакнување на врските меѓу членовите на семејството.

Околу 60% од децата редовно се занимаваат со спорт надвор од училиштата.

60%

Помалку од 15% од родителите редовно учествуваат во спортски активности заедно со своите деца.

15%

Скоро 40% од спортските клубови, на месечна основа, организираат за своите членови активности насочени кон семејство .

40%

Придобивки од СНС

Учеството во спортски активности кои се насочени кон семејството има бројни краткорочни и долгорочни придобивки како за децата така и за нивните родители што ги обезбедува ангажирањето во семејни спортови.

Флексибилност

СНС активностите се креирани на начин да бидат лесно изводливи во однос на времето, локацијата и местото на одржување.

Инсклузивност

СНС активностите можат да обезбедат учество на сите заинтересирани луѓе, без разлика на нивото на нивната физичка подготвеност.

Соработка

СНС поттикнува соработка и заедничко решавање проблеми меѓу членовите на семејството.

Тимски дух

СНС негува чувство на здрава конкуренција и тимска работа во постигнување на поставените цели.

Емоционална зрелост

СНС ги учи децата како да ги контролираат и изразуваат своите емоции на здрав начин.

Активен начин на живот

Редовното вклучување во спортски активности води до намалување на стресот и подобрување на физичката и менталната благосостојба

Meet the project consortium

The project Family-Friendly Sport is implemented by an international consortium of clubs and organizations from Serbia, North Macedonia, Greece, Belgium and Spain.