СНС Политика

Застапување за признавање на СНС пристапот

За што се овие политики?

СНС препораките за политики се креирани да ги охрабрат и поддржат локалните власти во обезбедувањето соодветни услови за усвојување и раст на спортскиот пристап насочен кон семејството во нивните заедници.

Важноста на СНС политиките

Подобрување на социјалната кохезија/поврзаност

Спортот насочен кон семејството има позитивен ефект врз зајакнувањето на меѓусемејните и внатресемејните врски, со што придонесува за севкупното зголемување на социјалната кохезија на локално ниво.

Поддршка на локални таканаречени мали спортски клубови

Локалните спортски клубови можат да ги развиваат своите активности да бидат попривлечни за поширока јавност преку имплементирање на СНС пристапот, со што ќе се обезбеди одржлив развој на спортската сцена во вашата заедница.

Подобрување на навиките за физичка активност

Со обезбедување подобар пристап до спортски активности насочени кон семејството, локалните власти можат да придонесат за зголемување на нивото на физичка активност на граѓаните од сите возрасти и социјални средини.

Овозможување пристап до неформално образование

Со поддршка на развојот на спортски пристап насочен кон семејството во вашата заедница, можете да им обезбедите на младите повеќе можности за неформално и информално образование.

Дали имате било какви прашања во врска со спроведувањето на СНС политиките?

Доколку сакате да дознаете повеќе за Политиките на СНС или ви треба поддршка при нивното спроведување, слободно контактирајте не преку Контакт страницата.

Пристап до препораки на СНС политики

Со клик на копчето подолу, можете да ги преземете препораките за СНС политики.

Спроведување на препораките за политики

Преземете ги препораките за политики од нашата веб страна.

Прочитајте ги и запознајте се со нив.

Спроведете ги опишаните мерки и процедури.

Оставете повратна информација и споделете ја со другите локални заедници.

Изјави од претставници на локалните власти

{

The Guidelines taught us how to implement a family-friendly sports approach into our work. The process proved to be simple, straightforward, and most importantly – fun and engaging. Thanks for the opportunity!

{

Guidelines enabled us to drastically improve our capacities in working and engaging parents of children who train in our club. Now our activities are more engaging and attractive for all generations.

Access FFS Policy Recommendations

By clicking the button below you can download the FFS Policy Recommendations.

Implementing Policy Recommendations

Download the policy recommendations from our site.

Read and get familiar with them.

Implement the measures and procedures described within them.

Leave us feedback and share it with other local communities.