Поглавје 5

Листа за проверка

ТРАНСФОРМИРАЈТЕ СЕ ВО НОВ СНС КЛУБ!

ВАШАТА КОНТРОЛНА ЛИСТА

ЧЕКОР 1 Донесете одлука Идентификувајте ја целта
Разговарајте со обучувачи
Соберете детали
Преиспитајте ги вашите опции
Дефинирајте ги последиците
Поставете ги целите
Развијте активности
Договорете се за фреквентноста
Планирајте ги ресурсите
Евалуирајте и прилагодете
ЧЕКОР 2 Изградете го брендот Профилирајте ја вашата целна група
    Истражете ги конкурентите
    Дефинирајте го вашиот профил
    Создадете репрезентативен бренд
ЧЕКОР 3 Обучете ги вработените Понудете го потребното знаење
    Обучете ги на СНС и НФО методологии
    Подобрете им ги образовните капацитети
    Изградете им ги меките вештини
    Вклучете ги во процесот на учење преку искуства
ЧЕКОР 4 Споделете ги новостите Искористете ги објектите на вашиот клуб
    Искористете ги човечките ресурси
    Користете дигитални алатки
    Создадете можности за комуникација
СПРЕМНИ СТЕ!! СО СРЕЌА!!

Stvaranje ove publikacije je kofinansirano od strane Evropske unije. Međutim, stavovi i mišljenja izraženi u njoj pripadaju isključivo njenim autorima i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja Evropske unije, ni Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACE se ne mogu smatrati odgovornim za njih.